ANBI-publicatieplicht

Het Platform Zorg voor Leven is ANBI-erkend. Organisaties die een ANBI-status hebben, zijn verplicht inzage te geven in enkele organisatorische en bestuurlijke punten. Het Platform Zorg voor Leven voldoet graag aan deze plicht en heeft daarom de informatie voor u op een rij gezet. Meer informatie over het Platform Zorg voor Leven kunt u hier lezen.

Officiële naam

Platform Zorg voor Leven

RSIN

814943640

KvK

Het Platform Zorg voor Leven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32092811.

Contactgegevens

Stichting Platform Zorg voor Leven
Postbus 900
3900 AX Veenendaal
T 0318-543030
E platformzorgvoorleven@rmu.nu
W www.weekvanhetleven.nl/platform-zorg-leven

Doelstelling

Het Platform Zorg voor Leven is een verband van ideële organisaties dat bij de regering en het parlement en binnen de sector zorg en welzijn opkomt voor het menselijk leven in alle levensfasen vanaf de conceptie. Lees meer

Bestuur

Het bestuur van het Platform Zorg voor Leven bestuurt de vereniging. Lees meer in ons beleidsplan.

Medezeggenschap

Lees hierover in ons beleidsplan.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

Lees de Jaarverantwoording 2018 van het Platform Zorg voor Leven.

Beloningsbeleid bestuur

Bestuursleden kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de stichting.

Bezoldiging directie

Het Platform Zorg voor Leven heeft geen eigen directie.

Bezoldiging personeel

Het Platform Zorg voor Leven heeft geen eigen personeel in dienst. Personeel is in dienst bij de betrokken organisaties, en wordt ook door deze organisaties betaald.

Meerjarenbeleid

De stichting is op 19 juli 2002 opgericht en heeft ten doel dat de beschermwaardigheid van het menselijk leven als centraal uitgangspunt wordt genomen in het bijzonder in de sector zorg en welzijn, maar ook daarbuiten, en dat deze wordt verankerd in de wetten en maatregelen van de overheid die deze sector en daarbuiten raken.
Dit betekent dat:

  • het Platform aangaande de doelstelling bewustwording in de samenleving tot stand wil brengen en in stand wil houden;
  • het Platform een gesprekspartner wil zijn voor de regering en het parlement;
  • het Platform wil bevorderen dat patiënten en cliënten te allen tijde moeten kunnen rekenen op een respectvolle bejegening, een adequate begeleiding, behandeling en zorg;
  • het Platform wil bevorderen dat werkers in de sector zorg en welzijn die vanuit dit principe hun werk doen, volledig worden erkend en geaccepteerd in hun beroepsuitoefening

Meer informatie over de plannen van het platform, kunt u lezen in het Beleidsplan 2019.